Buitengewone openbare vergadering van de Raad der gemeente Idaarderadeel op Dinsdag 1 Maart 1955,'s namiddags te 1.45 uur. Aanwezig; Mw.P.C.Halbertsma-Hijlkema en de heren S.K.de Jong,J.W.de Vis ser, B.Vriesema, B.K.van den Berg, E.Dantuma, R.Wartena,J.H. de Boer, J.J.Sjoerdsma, H.van de Lageweg, J.Miedema, P.van der Hem en A.Hondema. Voorzitter:S.K.de Jong, loco-burgemeester. Secretaris:D.Smits. Enig punt Installatie van de heer R.Walda als burgemeester dezer gemeente. De voorzitter verzoekt de secretaris het Koninklijk Besluit, waarbij de heer R.Walda, burgemeester van Ameland, tot burgemeester dezer ge meente is benoemd, voor te lezen. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt dit stuk voor kennisgeving aangenomen. Hierna wordt de nieuw benoemde burgemeester door de secretaris binnengeleid en door de voorzitter als volgt toegesproken. Mijnheer Walda, Uit het zoeven door onze secretaris voorgelezen benoemingsbesluit hebben wij er kennis van genomen, dat U met ingang van vandaag benoemd bent tot Burgemeester van onze gemeente. Direct na het vertrek van burgemeester Renken zijn er natuurlijk meerdere gissingen gemaakt omtrent de persoon van zijn opvolger. Zonder iets te kort te willen doen aan de kwaliteiten van de andere sollicitanten geloof ik, dat Uw benoeming als burgemeester van onze ge meente voldoening schenkt.Voor mij zijt gij, het zal U leden van de Raad bekend zijn, geen totaal onbekende. De omstandigheden waaronder wij el kander toen leerden kennen, waren echter geheel anders dan die van het ogenblik. Voor de zaak waar het toen om ging heeft U zich met Uw volle persoon gegeven en dat geeft mij het vertrouwen, dat de verantwoorde lijkheid ten opzichte van onze gemeente en zijn inwoners, die U met ingang van vandaag vrijwillig op Uw schouders hebt genomen, in goede handen zal zijn. Ofschoon er in de laatste jaren, hetzij in alle bescheidenheid ge zegd, wel het een en ander in onze gemeente gebeurd is, zijn er nog vele zaken, die direct Uw aandacht zullen vragen. Om iets te kunnen doen,moet je over de hiervoor meestal noodzakelijke financiën kunnen beschikken en nu moet ik U tot mijn spijt mededelen, dat het niet mogelijk is ge weest omvoar het lopende jaar een sluitende begroting samen te stellen. Toch menen wij, dat de op de begroting voorkomende kapitaalsobjecten zeer urgent zijn en dat uitvoering hiervan beslist noodzakelijk is. Na kennisname hiervan vragen wij Uw speciale aandacht om mede te bevor deren, dat aan ons verzoek om een extra Rijksbijdrage te verkrijgen zal worden voldaan. De voornaamste bestaansbronnen in onze gemeente, landbouw en indus trie, zijn ongeveer gelijk. Speciale aandacht voor wat de landbouw be treft zijn de waterschappen en de ook nog in onze gemeente voorkomende z.g.onrendabele gebieden. De meeste daarvoor in aanmerking komende ge bieden zijn in waterschappen ondergebracht.Rekening houdende met de eis van deze tijd, zal,wanneer onze landbouw zijn vooraanstaande plaats op de wereldmarkt zal willen blijven behouden, het noodzakelijk zijn,dat de bedrijven op de meest rationele wijze hun producten kun nen voortbrengen. In verband hiermede menen wij, dat het dan tevens noodzakelijk zal zijn om in nog enkele gebieden van onze gemeente, -zoals-

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 1