zoals de Bird en het gedeelte ten noordwesten van het Princehof goede waterschappen te stichten. Steun aan hiertoe z«og.- link in financieel opzicht, moet dan ook steedsmijns inziens le aandacht hebben. In verband met een andere niet van inkomsten voor tal van inwoners onzer gemeente kom ik hier g "aderH°e? zaltu' bekend zijn, dat de zoeven door mij g va^n^ g .behel- ZUlt Voor8 wat'de''be staande industrieën in onze «emeente betre ft meen iV ja+ wü ais overheid de plicht hebben deze zoveel m ons vermogen ï^t fe steunen en ik moge zl dan ook in Uw speciale aandacht aanbeve- len. Voor wat vestiging van nieuwe industrie betreft, lig zeer geschikt. Goede waterwegen en directe spoorverbinding. Hierbij moet irui?echtèr niet over het hoofd gezien worden de daarvoor nodige arbeidsreserve. Aantrekken, voor zover niet aanwezig m onze gemeen isllTscïlen tel mogelijk/maar daar zit direct aan vast de nodig,woon- ruimte. Ondanks dat er m.i.na de bevrijding een behoorlijk aantal wo ningen'in onze gemeente gebouwd is, is het aantal woningzoekende g zeer belangrijk. Hierbij komt,dat het aantal krotwoningen m onze ge meente v?ii hooi is. Bij de laatste toewijzing hebben wij een met on belangrijk aantal voor krotopruiming toegewezen gekregen, maar een n j grotere toewijzing lijkt mij beslist noodzakelijk. Ik moge dit probleem in Uw bijzondere belangstelling aanbevelen. andere niet In verband met de waterschappen noemde ik zo juist een andere onbelangrijke bron van inkomsten voor tal van inwoners onzer gemeen Hiermede bedoel ik het vreemdelingenverkeer. Een goede bevordering hiervan is een vereiste, alsmede het in stand houden van bestaande en projecteren van nieuwe recreatiegebieden. van P 3 De bevordering van het ene moet echter met gaan ten kost.e van het andere en de problemen, die hierdoor soms ter tafel komen, Z1<n niet altijd gemakkelijk. Wat betreft het dat U in Uw vorige gemeente wel enige ervaring zult hebben p0 Waar het ïïj wiAcfrkcmen, beweegt zich ait hier wel op een enigszins ander terrein, ook mede in verband met wat ik zo net noemde, het d nodige aandacht bekeken, twijfel ik er met aan, er°^h°P ^lda gebied in onze gemeente nog wel wat gedaan kan worden. 1 ij naast zakelijke problemen zijn er ook sociale, culturele en verbeten onderwijsaangelegenheden, die Uw aandacht zullen vrage S Ik moge ook deze in Uw warme belangstelling aanbevelen, want het^ is mijn overtuiging, dat wanneer dit niet met de nodige aandacht worn. bekeken, het geheel onherroepelijk zal vast lopen. p.p7r_p-d Van ons, als inwoners van Idaarderadeel, wordt wel eens geze0d, dat wij voor overheidsdienaren soms behoorlijk lastig kunnen zijn. He is voor mij misschien moeilijk om hierover een objectief oordeel te kunnen vellen. Ik weet echter wel, dat heel veel ^ken bier cmtisc bekeken worden, maar mijn ondervinding is toch, dat zulks met .weed m nog een rijk arbeidsveld open. Indien U hier niet alleen als burgemeester komt, maar vooral als burgervader, waaraan ik niet twijfel, dan is er met ons veel te ^reiken, Mede:.namens mijn collega de Visser zeg ik U alle mogelijke steun en Mijnheer Walda, Mevrouw Walda en Uw kinderen een harte lijk welkom toe en ik hoop en'vertrouw, dat Uw werk hier zal bijdragen -tot-

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 3