nog niet de tijd. De onderhavige verbetering van de kade moet men daarvan geheel los zien. De kosten zijn hem meegevallen, vooral, waar de Directeur van Gemeentewerken hem gezegd heeft, dat het solide wordt. De heer Wartena vraagt hierna schorsing van de openbare vergadering voor een bespreking over de wijze van aanbesteding. Na heropening van de vergadering wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel besloten. 11.Voorstel tot wijziging van het algemeen ambtenarenreglement de arbeids overeenkomstenverordening en de kinderbi.islagverordening. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voor stel besloten. 12.Voorstel tot benoeming van een ambtenaar van de burgerlijke stand.(vaca ture Mr.C.N.Renken) De heer R.Walda, burgemeester, wordt met algemene stemmen benoemd. Wethouder de Jong feliciteert de Voorzitter met zijn benoeming,waarna deze de Raad dank zegt voor het in hem gestelde vertrouwen. 15.aanvrage om ontslag van me.i .S.Reidinga als onderwijzeres aan de openbare lagere school te Grouw. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voor stel besloten. 14.Comptabiliteit Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voor stel besloten. 15«Voorstel tot verkoop van twee percelen water in de Wi.ide Galle te Grouw. Mevr.Halbertsma vraagt of het niet beter zou zijn het verzoek van adressanten om aankoop van water aan te houden tot het tijdstip, waarop het nieuwe uitbreidingsplan voor Grouw wordt vastgesteld, teneinde alsdan de situatie van de jachthaven en het recreatieoord opnieuw te bezien. Ook zal dan beter beoordeeld kunnen worden of voldoende aanlegplaats overblijft voor toeristen. De Voorzitter geeft naar aanleiding van de opmerking van Mevr.Halbertsma aan de hand van het nieuwe ontwerp-uitbreidingsplan een nadere toelichting op de situatie, waaruit blijkt, dat na verkoop van de onderhavige percelen water de mogelijkheid bestaat tot het maken van een aanlegsteiger tot een lengte van 56 meter, waardoor voldoende in de behoefte aan aanlegplaats voor de zeilsport kan worden voorzien. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel besloten. l6«Voorstel tot aankoop van een sportterrein te Wartena. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voor stel besloten. RONDVRAAG. De heer van den Berg heeft bij geruchte gehoord,dat Gedeputeerde Sta ten geen bezwaren hebben tegen het principebesluit van de Raad tot het bouwen van een vaste brug over de Foudering. In verband hiermee vraagt Spreker of Burgemeester en Wethouders op korte termijn kunnen bevorderen dat te Warga nieuw bouwterrein wordt gecreëerd, zodat begin 1956 met de bouw van een 20-tal woningen (naar Spreker meent) kan worden begonnen. Voorts vraagt Spreker, wanneer de schadeloosstelling voor de gedupeer den zal worden geregeld. ■^e Voorzitter antwoordt, dat Burgemeester en Wethouders zich intussen -met-

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 13