V- ff - -***» fi/!st£* /-in*. <t"Av//. 'X'yW S, 9. i~ 5' Aan de Leden van de Raad der gemeente Idaarderadeel No.792 Ond. Raadsvergadering. Grouw, 29 Maart 1955. Ik roep U op tot een openbare vergadering van de Raad op Maandag 4 April a.s. des voormiddags te 9.30 uur, De Burgemeester van Idaarderadeel AGENDA 1.Notulen De notulen van de vergaderingen van 22 Februari en 1 Maart 3.1. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2.Ingekomen stukken. a.Bericht van Gedeputeerde Staten houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd.29 December j.l., no.7, inzake het verlenen van iinancicle medewerking bij de aansluiting van een aantal percelen te Domwier en Warga op de waterleiding. b.T"Qci? J°^dende goedkeuring van het raadsbesluit dd.29 December ,34 tot vaststelling van een nieuwe verordening op de keu ringsdienst van vee en vlees. c.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd,31 Januari j.l. tot vaststelling van een verordening betreffende de orga nisatie en het beheer van de gemeentelijke brandweer. dIdem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd.31 Januari j.l., tot verkoop van bouwterrein aan de woningbouwvereniging Idaarderadeel". e.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd.31 Januari j.l.tot verkoop van een strook grond aan de Vereniging Dorps gebouw te Warga. f.Dankbetuiging van de heer R.Walda voor de blijken van belang stelling, ondervonden ter gelegenheid van zijn benoeming en" installatie tot burgemeester dezer gemeente. g.Bericht van Gedeputeerde Staten houdende goedkeuring van het raadsbesluit da.15 Februari 1954 tot herziening van het uit breidingsplan in hoofdzaak (recreatieoord). Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. h.Besluit van Gedeputeerde Staten, waarbij aan de raad de ver- plichtmg_ wordt opgelegd, vóór 1 Augustus 1955 voor de gronden, begrepen in het sub g genoemde herzieningsplan, een uitbrei dingsplan in onderdelen met daarbij behorende bebouwingsvoor- schril ten ter goedkeuring in te zenden. -Voorgesteld- l 7 2.2. i J y PWi^-

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 1