Voorstel tot het verstrekken van een grond- en een bouwvoor- schot aan de woningbouwvereniging "Idaarderadeel" ten behoeve van de bouw van 11 woningen te Roordahuizum. .779. Aan de Raad der gemeente Idaarderadeel Grouw, 29 Maart 1955. De woningbouwvereniging "Idaarderadeel" heeft een verzoek ingediend om toekenning van een grondvoorschot groot f.20000,en van een bouwvoorschotgroot f.126757,- of zoveel meer of minder als nodig zal blijken te zijn voor de bouw van 11 arbeiderswoningen te Roordahuizum. Zoals U bekend zal zijn, verstrekt het Rijk in het algemeen geen voorschotten meer voor de bouw van woningen als hier bedoeld, zódat de voorgenomen bouw alleen kan worden gerealiseerd, wanneer de gemeente het benodigde kapitaal verstrekt. Aangezien de achterstand in de woningvoorraad in de ze gemeente nog steeds niet is ingelopen en in de bestaande behoefte aan arbeiderswoningen door particulieren in on voldoende mate wordt voorzien, stellen wij U voor, de ge vraagde voorschotten te verlenen onder de gebruikelijke en in het overgelegde concept-besluit gestelde voorwaarden. Burgemeester en Wethouders van Idaarderadeel, Secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 23