Met het oog op het begrotingstekort menen wij, dat,voor wat deze gemeente aangaat, met een bijdrage van f.2000, in vier gelijke porties over de comité's der hoofddorpen te verdelen, moet worden volstaan. Wij zijn ons ervan be wust, dat dit bedrag in vergelijking met plattelandsgemeen ten van ongeveer gelijke grootte enigszins aan de lage kant is, en dat de zaak, waarom het hier gaat op zichzelf een hogere bijdrage rechtvaardigt, doch het budget der gemeente noopt ons, in deze enige beperking te betrachten. V/ij stellen U in verband met vorenstaande voor, aan elk der betreffende comité's in de vier hoofddorpen ten behoeve van de viering van de bevrijdingsdag 1955 een bijdrage uit de gemeentekas te verstrekken van f.500, Burgemeester en Wethouders van Idaarderadeel, Burgemeester

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 27