8.Voorstel inzake garantie van door de N.V.Intercommunale Waterleiding Gebied Leeuwarden gesloten of te sluiten geldle ningen No.782. Aan de Raad der gemeente Idaarderadeel Grouw, 29 Maart 1955. Bij Uw besluit dd.4 Juni 1951 heeft de gemeente zich, evenals de andere gemeenten, welke aandeelhóudster zijn der N.V.Intercommunale Waterleiding Gebied Leeuwarden, hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de betaling van rente en aflossing van door genoemde vennootschap gesloten of alsnog te sluiten geldleningen, terwijl de gemeente zich voorts heeft verbonden, om, indien een der andere gemeenten tot betaling van rente en aflossing mocht worden aangesproken, aan die gemeente een even redig deel te vergoeden in verhouding tot het aantal geplaatste aandelen In een thans ontvangen schrijven deelt de N.V.mede, dat de gemeenten, welke de laatste jaren zijn toegetreden op haar verzoek een meer volledige garantiebepaling in het raads besluit tot aansluiting der gemeente bij de N.V. hebben opgeno men en wel van de volgende inhoud: "De gemeente stelt zich, evenals de gemeenten welke reeds aan deelhoudster der N.V. zijn, hoofdelijk aansprakelijk voor de stipte betaling van hoofdsom, rente en aflossingen van, alsmede voor de juiste nakoming van alle verdere verplichtingen voort vloeiende uit de door de N.V. gesloten, of nog te sluiten geld leningen en verbindt zich om, indien een der gemeenten tot be taling van hoofdsom, rente en aflossing hetzij terecht is over gegaan, hetzij bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld, aan die gemeente zo spoedig mogelijk na eerste aan maning te voldoen haar gedeelte in dat bedrag, welk gedeelte evenredig is aan het aantal aandelen, dat zij heeft in verhou ding tot het totaal aantal uitgegeven aandelen der N.V." Aangezien de N.V.het gewenst acht, dat de redactie van de garantiebepaling van alle bij het bedrijf aangesloten gemeenten gelijk is, vraagt adressante een nieuw besluit te ne men van gelijke inhoud als van dat van de later toegetreden ge meenten Zoals U moge blijken, betreft het hier in hoofd zaak een formele aangelegenheid, zodat er naar onze mening geen bezwaar bestaat tegen inwilliging van het verzoek. V/ij stellen U derhalve voor het bovenvermelde be sluit van 4 Juni 1951 in te trekken en een nieuw garantiebesluit vast te stellen overeenkomstig het voor U ter inzage liggende concept Burgemeester en Wethouders van Idaarderadeel, Burgemeester Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 31