9.Voorstel tot aankoop van een perceeltje grond van J.van der Schaaf c.s. te Grouw. No.783. Aan de Raad der gemeente Idaarderadeel Grouw, 29 Maart 1955. Teneinde de thans in aanleg zijnde verbindingsweg naar de fabriek van de N.V.Volma een aansluiting te geven op de Kerkstraat te Grouw, is het gewenst,dat de gemeente de beschikking krijgt over 35 M2 grond, deel uitmakende van het perceel kadastraal bekend gemeente Grouw, sectie A no.2882, en nader aangegeven op de over gelegde situatietekening. De eigenaren, J.van der Schaaf en consorten te Grouw, zijn genegen dit perceelsgedeelte aan de gemeen te over te dragen tegen de koopsom van f.1,--, onder voorwaarde, dat de gemeente zorgt voor plaatsing van een afrastering op de nieuwe grensscheiding en het ma ken van een beerput ten behoeve van een nieuw closet, dat het bestaande privaat, dat afgebroken moet worden, vervangt Waar wij de gestelde voorwaarden redelijk achten, stellen wij U voor tot aankoop van het onderhavige per ceelsgedeelte over te gaan en daartoe te nemen een besluit, waarvan het concept voor U bij de raadsstukken ter inzage ligt. Burgemeester en Wethouders van Idaarderadeel, .■/■dAa 'l Burgeme ester. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 33