10.Voorstel tot het verbeteren van de kade te Grouw. No.784. Aan de Raad der gemeente Idaarderadeel. Grouw, 29 Maart 1955. De kademuur te Grouw bevindt zich in een dusdanige toestand, dat, teneinde ongelukken te voorkomen, het dringend noodzakelijk is, dat de vereiste voorzieningen worden getroffen. Zoals U bekend is, was reeds enige jaren in de be groting voor de verbetering van de kade een memoriepost uitgetrokken. In verband met de financiële positie der gemeente is de uitvoering evenwel zo lang mogelijk op geschort. Langer uitstel is thans niet meer mogelijk, zodat wij het voor U ter inzage liggende plan met bestek en voorwaarden hebben doen opmaken. Met de verbeteringswerkzaamheden is het bedrag ge moeid, vermeld in de mede overgelegde kostenraming. De betrokken kapitaalsuitgaaf zal in 20 jaar kunnen worden afgeschreven, hetgeen voor de gewone dienst een verzwa ring van de kapitaalslasten betekent van f.1487,50. In de raming van de post voor "Onvoorziene uitgaven" is met deze verzwaring rekening gehouden. Wat de wijze van uitvoering betreft, merken wij op, dat het ons gewenst voorkomt, het werk onderhands aan te besteden, in die zin, dat alleen de plaatselijke aan nemers in de gelegenheid worden gesteld, op het werk in te schrijven. Wij achten deze wijze van aanbesteding in het belang der gemeente, omdat daarbij de moeilijkheden, welke zich in meerdere gevallen bij openbare aanbestedingen voor doen en welke tot vertraging in de uitvoering leiden, worden vermeden. In verband met het vorenstaande stellen wij U voor: a.de kademuur te Grouw te verbeteren overeenkomstig het overgelegde plan met bestek en voorwaarden; b.ons college te machtigen het werk onderhands aan te besteden en het verder ter zake nodige te verrichten. Burgemeester en Wethouders van Idaarderadeel, Burgemeester Secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 35