11.Voorstel tot wijziging vu het algemeen ambtenarenreglement, de ar^beidsovereenkomstenverordening en de kinderbijslagver ordening. No.789. Aan de Raad der gemeente Idaarderadee: Grouw, 29 Maart 1955. In een onlangs ontvangen circulaire heeft het Centraal Bureau inzake gemeenschappelijke behandeling van gemeentelijke personeelsaangelegenheden in overweging gegeven, enkele wijzi gingen aan te brengen in bovenvermelde regelingen. In de eerste plaats wordt de suggestie gedaan, naar ana logie van de voor het rijkspersoneel getroffen voorziening een cumulatiebeperkende regeling op te nemen ter zake van de bezol digingsaanspraken van ambtenaren en werklieden, die op grond van een vrijwillige verbintenis als noodwachter in werkelijke dienst zijn. Verder acht het centraal bureau het gewenst, teneinde duidelijker te doen uitkomen, dat de vacantietoelage deel uit maakt van de pensioensgrondslag, de redactie van de betreffen de bepaling enigszins te wijzigen. Met betrekking tot de verplichting tot bewaking en be scherming van gebouwen in tijden van oorlog, oorlogsgevaar en andere buitengewone omstandigheden wordt een soortgelijke voor ziening aanbevolen als ten aanzien van het rijkspersoneel is getroffen. In verband met de totstandkoming van de wet op de noodwachten, die de burgemeester de bevoegdheid geeft, diensten van het personeel te eisen voor de bescherming burgerbevolking, kan de desbetreffende bepaling van de gemeentelijke regelingen voorts vervallen. Op het voetspoor van de rijksregeling is in de aanbevolen wijziging een regeling opgenomen ter zake van de vergoeding voor overwerk als gevolg van de hiervoor vermelde verplichtingen Vervolgens wordt in overweging gegeven, ook de bepalin gen omtrent het ontslag bij arbeidsovereenkomsten nauwer te doen aansluiten bij de ter zake geldende rijksvoorschriften. Tenslotte acht het centraal bureau het wenselijk een administratieve wijziging aan te brengen in de kinderbijslag regeling. De kinderbijslagregelingen der gemeenten behoeven namelijk een ministeriële erkenning als bijzondere regeling in de zin der Kinderbijslagwet. Teneinde te voorkomen, dat uitsluitend in verband met eventuele wijzigingen in die wet in de toekomst telkens een nieuw verzoek om erkenning moet worden ingediend, heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken enige tijd geleden in overweging gegeven, een zogenaamde mini mumbepaling op te nemen, volgons welke de ambtenaar in totaal niet minder aan kinderbijslag ontvangt dan indien de Kinder bijslagwet voor hem had gegolden. De voorgestelde wijziging beoogt daaraan te voldoen. Voor de verdere inhoud der herzieningen mogen wij U -verwij zen-

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 37