-2- Voorgesteld wordt dit besluit om advies in handen te stel len van burgemeester en wethouders. 3.Voorstel tot verbetering van de ambtswoning van de burgemeester en tot de bouw van een garage. - van 4.voorstel tot verkoop een perceel bouwterrein aan de woningbouw vereniging "ïdaarderadeel" ten behoeve van de bouw van 11 wonin gen te Roordahuizum. 5.Voorstel tot het verstrekken van een grond- en een bouwvoorschot aan de woningbouwvereniging "ïdaarderadeel" ten behoeve van de bouw van 11 woningen te Roordahuizum. 6.Voorstel tot het verstrekken van een bijdrage uit de gemeente kas aan de plaatselijke comité's voor de viering van de bevrij dingsdag. 7.Voorstel tot vaststelling van een verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom der personele bela.sting voor het belastingjaar 1955/56. 8.Voorstel inzake garantie van door de N.V.Intercommunale Water leiding Gebied Leeuwarden gesloten of te sluiten geldleningen. 9.Voorstel tot aankoop van een perceeltje grond van J.van der Schaaf c.s.te Grouw. 10.Voorstel tot het verbeteren van de kade te Grouw. 11.Voorstel tot wijziging van het algemeen ambtenarenreglement, de arbeidsovereenkomstenverordening en de kinderbijslagverorde ning. 12.Voorstel tot benoeming van een ambtenaar van de burgerlijke stand (vacature Mr.C.N.Renken) 13.Aanvrage om ontslag van mejS.Reidinga als onderwijzeres aan de openbare lagere school te Grouw. 14.Comptabiliteit Voorgesteld wordt de overgelegde besluiten tot wijziging van de begrotingen, dienstjaren 1954 en 1955, tot besluiten te verheffen

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 3