12.Voorstel tot benoeming van een ambtenaar van de burgerlijke stand (vacature MrC.N.Renken) No790 o Aan de Raad der gemeente Idaarderadeel Grouw, 29 Maart 1955. In de vacature van ambtenaar van de burgerlijke stand, ontstaan door het aan MrC.N.Renken als zodanig verleende eervol ontslag is totnogtoe niet voorzien. Wij stellen U voor, daartoe thans over te gaan en bevelen ter benoeming aan de heer R.Walda, burge meester dezer gemeente. Burgemeester en Wethouders van Idaarderadeel, Burgemeester Secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 41