13. Aanvrage om ontslag van mejS.Reidinga als onderwijzeres aan de openbare lagere school te Grouw. No.791. Aan de Raad der gemeente Idaarderadeel Grouw, 29 Maart 1955. MejS.Reidinga, onderwijzeres aan de openbare lagere school te Grouw heeft ontslag als zodanig aan gevraagd wegens voorgenomen huwelijk. Wij stellen U voor, het gevraagde ontslag eervol te verlenen. De datum van ingang van het ontslag zal overeen komstig de wettelijke bepalingen nader door ons worden vastgesteld. Burgemeester en Wethouders van Idaarderadeel, Burgemeester Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 43