16.Voorstel tot aankoop van het sportterrein te Wartena. No.814. Grouw, 2 April 1955. Aan de Raad der gemeente Idaarderadeel Zoals U bekend is, is indertijd door de gemeente in D.U,W-verband een sportterrein te Wartena aangelegd. De betreffende grond is eigendom van de Kerkvoogdij der Nederlands Hervormde Gemeente te Wartena. Lag het aanvanke lijk in de bedoeling, het terrein van de Kerkvoogdij te huren en weer te verhuren aan de korfbalvereniging "Sparta" naderhand hebben wij het wenselijk geoordeeld, voorbereidin gen te treffen voor de aankoop van het terrein door de ge meente, zulks teneinde te voorkomen, dat een met overheids gelden in gereedheid gebracht terrein door de eigenaar zou worden vervreemd en voor andere dan sportdoeleinden zou wor den gebruikt De Kerkvoogdij heeft thans medegedeeld, bereid te zijn, het terrein, dat een oppervlakte heeft van ongeveer 11900 m2 tegen de prijs van f.0,51 per m2 aan de gemeente te verkopen, onder voorwaarde, dat de aan de N.W.zijde van het terrein gelegen overhoek, welke op de overgelegde si tuatietekening in blauw is aangegeven en een oppervlakte heeft van ongeveer 2300 m2, mede in de overdracht wordt be trokken tegen dezelfde koopprijs. De totale koopsom zou der halve 14700 x f.0,31 f.4557,-moeten bedragen, hetgeen bij een afschrijving in 30 jaar een belasting van de gewo ne dienst der gemeentebegroting betekent van f.151,90 of rond f.152,-, vermeerderd met een rente van 3s x f.4557,-- f.159,50, een verzwaring van het budget dus van f.311,50. Waar de gemeente met deze transactie de volledige zeggenschap krijgt over dit sportterrein en de post voor onvoorziene uitgaven de verzwaring kan dragen, stellen wij U voor, het terrein met inbegrip van de overhoek tegen de aangegeven koopprijs over te nemen en daartoe vast tc stel len een besluit, waarvan het concept bij de raadsstukken ter inzage ligt. Burgemeester en Wethouders van Idaarderadeel, /l/u Burgemeester Secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 47