<4ri'/trtsi-ï 1 ft fhi^t 4" i* Openbare vergadering van de Raad der gemeen te Idaarderadeel op Maandag 4 April 1955 s voormiddags 9«50 uur. Aanwezig: MevrPCHalbertsma-Hijlkema en de heren S.K.de Jong,J.W.de Visser,B.Vriesema, B.K.van den Berg,E.Dantuma,R.Wartena,J.H.de Boer,J.J.Sjoerdsma, H.van de Lage- weg, J.Miedema, P.van der Hem en A.Hondema, Voorzitter: R.Walda, burgemeester. Secretaris: D.Smits. De Voorzitter opent deze eerste onder zijn leiding staande vergade ring met een hartelijk welkom tot de leden en spreekt er zijn vreugde over uit, dat de raad voltallig is. Hij hoopt, dat de besprekingen van de te behandelen onderwerpen steeds in een goede sfeer zullen worden gevoerd. Spreker deelt voorts mede, dat hij zich in de raadsvergaderingen zal bedie nen van de Friese taal, welke naar hij meent door alle leden wordt verstaan. Van deze mededeling wordt met algemene instemming door de raad kennis ge nomen. 1.Notulen. De heer Van de Lageweg merkt op, dat op bladzijde 6 van de notulen van de vergadering van 22 Februari j.l. (Rondvraag) een onjuistheid voor komt. Het bedrag, dat met het ongeval bij de brug over de Foudering, ge moeid was,is f.100, zoals spreker heeft gezegd en niet f.1000,-, zoals vermeld is. De Voorzitter antwoordt, dat het hier een typefout betreft, welke overeenkomstig de opmerking van de heer Van de Lageweg zal worden verbeterd. Hierna worden de notulen van de vergaderingen van 22 Februari en 1 Maart j.l. zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. 2.Ingekomen stukken. De stukken, genoemd onder a t/m g, worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel voor kennisgeving aangenomen. Ten aanzien van het onder h genoemde stuk merkt de heer Van den Berg op,dat Burgemeester en wethouders destijds bij de behandeling van het ont werp- wijziging uitbreidingsplan ten aanzien van de jachthaven annex recre atieoord medegedeeld hebben# dat de nadere uitwerking van het plan te zijner tijd aan de Raad ter behandeling zou worden voorgelegd. Spreker vraagt,wel ke de plannen van Burgemeester en Wethouders ten aanzien van dit punt zijn. Bij de uitwerking van het plan van het recreatieoord, zullen de financiële consequenties toch onder de ogen gezien moeten worden. De Jachthaven is ge bleken een succes te zijn, maar spreker verwacht, dat met de inrichting van een recreatieoord zulke grote kapitaalsuitgaven gemoeid zijn, dat deze de financiële draagkracht van de gemeente verre te boven zullen gaan. Gaarne zou spreker worden ingelicht, hoe het College zich de financiële opzet van een en ander voorstelt. - De Voorzitter antwoordtdat een definitief plan omtrent de inrichting van het geprojecteerde recreatieoord nog niet is opgemaakt. Hij is het met de heer van den Berg eens, dat de gemeente zich ten aanzien van het recre atieoord geen zodanige financiële offers kan getroosten, welke de draagkracht van de gemeente te boven gaan. Mochten Burgemeester en Wethouders het te zijner tijd nodig oordelen bepaalde investeringen te doen, dan zullen de Hierna stelt hij aan de orde punt: betreffende- /Vt i -i A J

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 5