J^i^e™^: ssaL-r aa* da ,|^ppdS r»ris? s.s™s KV SïsLg;Lur;jt;",;?e,retfende het tóe- Aan de Leden van de Raad der gemeente Idaarderadeel No.1109. Ond. Raadsvergadering. Gr0UWj n Mei 1955# Ik roep U op tot een openbare vergadering van de Raad op Maandag 16 Mei a.s. des avonds te 7.30 uur. De Burgemeester van Idaarderadeel, '<75J agenda. 1.Notulen. raaÏÏude^Se^onden!^4"^ 4 AprU *iJn in aaa d0 Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2.Ingekomen stukken. a's£thdd!£ KbSÏÏrfl Tfnde «o^euridg van het raadsbe- groni van aank°°P P«°0l« b'noe?6b°US'ie «°edkeurin« Het raadsbesluit dd.22 Februari j.l. dd.31 Januari hat geen bezwaar bestaat tegen het raadsbesluit (^-verhogi^)? wijziging der Bezoldigingsverordening 1954 s lui t^dl"4T m0hehelingj "let geen beswaar bestaat tegen het raadsbe het gemeentepersoneel. 1 k0rlr«3b=sluit kierde kwartaal 1954" op °'noe6 hto?eï«e «oedkeuri"« Het raadsbesluit dd.22 Februari j.l ceAt™Juaïï! h6t 3pOrtt0-0da te Grou. aan de SUchting'spAtl Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. ''^o^Si^^e'niS.™ regeling Ziektekosten- t e^r ouw°m °ntslag van ®*G.Couperus als onderwijzer aan de ULO-school lager-Onderwijsweri92o7vIkonderwiJS)eoiê?'hetdj°aar 1954^^ h^^43 de bijzondere lagere soholen te Grouw, Warga en CteJaf 6'oSIsXliJk BÏtiïSal2Schooiafr0,lderWijS,et 1920 VSn de Vereniging voor haar school en v"or de ^nsJtoïfinT03 tS.Gr°UW V°°r dS verbouwing ?an hulpmiddelen. Van nieuwe SGhoolmeubelen en leer- en

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 1