X *x, i( f -'J/jt //j 'i No. 1812. Aan de Leden van de Raad der gemeente IDAARDERADSEL Onderwerp: Raadsvergadering. Grouw, 23 Augustus 1955. Ik roep U op tot een openbare vergadering van de Raad op Woensdag 31 Augustus a.s. des avonds te 7.30 uur. Conform de getroffen regeling zullen de buiten Grouw woonachtige raadsleden tijdig van hun woning worden afge haald. De Burgemeester van Idaarderadeel, AGEN D A 1Notulen. De notulen van de vergadering van 29 Juni j.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Ingekomen stukken. a. Bericht van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van de raadsbesluiten dd. 29 November en 29 December 1954, 22 Februari en 4 April 1955 tot wijziging van de gemeentebegroting en de begroting van het grondbedrijf, dienstjaar 1954. b. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 29 Juni j.l., nö. 8, tot verhuur vaneen woning met erf aan Mw.V/ed.S.IJsselstein te Grouw. c. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 29 Juni j.l., no. 8a, tot overname van een woning van de Erven Mw. G.Lebbing te Grouw. d. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 29 Juni j.l., no. 3, tot aankoop van een strook grond te Roordahuizum van de woningbouwvereniging "Idaarderadeel" e. Idem houdendegoedkeuring van het raadsbesluit dd. 29 Juni j.l., no. 5, tot'het aangaan van een geldlening ten bedrage van 400.000.-. f. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 16 Mei j.l., no. 17, tot verkoop van enkele perceelsge deelten grond aan de provincie Friesland. g. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 16 Mei j.l., no. 19, tot het verstrekken van voorschotten en bijdragen aan de woningbouwvereniging "Idaarderadeel" ten behoeve van de verbetering en het herstel van een aantal woningen van de stichting 1920. h. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd.16 Mei j.l., no. 21, tot aankoop Van een perceel grond van S. Okkinga te Roordahuizum. i. Idem betreffende vaststelling van een nieuwe regeling van de jaarv/edden der wethouders. j. Idem houdende mededeling, dat geen bezwaar--bestaat tegen het raadsbesluit dd. 31 Januari j.l.,no. 16, tot wijzi ging van de Kinderbijslagverordening. -k- r AVJ tL /.'J

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 1