No2289 Ond. Raadsvergadering. Aan de leden van de Raad der gemeente Idaarderadeel Grouw, 25 oktober 1955. Ik roep U op tot een openbare vergadering van de Raad op Dinsdag 1 november a.s. des avonds te 7g uur. De Burgemeester van Idaarderadeel, 1.Notulen AGENDA De notulen van de vergadering van 29 september j.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2.Ingekomen stukken. a.Bericht van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van het raads besluit dd.13 september 1954, no.7, tot verkoop van een perceel water aan B.H.Braam te Grouw. b.Idem houdende mededeling, dat de beslissing omtrent het raadsbesluit dd.29 juni j1no.9, tot verkoop van de onbewoonbaar verklaarde wo ning Hoofdstraat 52 te Grouw voor de tijd van twee maanden is verdaagd, c.Idem houdende mededeling, dat de beslissing omtrent het raadsbesluit dd.29 juni j1no.16, tot aankoop van diverse percelen te Grouw (gebied Zuiderkade en Boogstraat) voor de tijd van twee maanden is verdaagd d.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd.31 augustus j.l., no.18, tot verkoop van twee perceeltjes grond respectievelijk aan J.Roelinga en J.Kleinhuis, beiden wonende te Grouw. e.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd.31 augustus j.l., no.16, tot aankoop van twee perceeltjes grond respectievelijk van A.de Schiffart en H.Keidel, beiden wonende te Grouw. f.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd.31 augustus j.l., no.8, tot aankoop van een perceeltje grond van S.Westra te Leeuwarden. g.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd.31 augustus j.l., no.7, tot aankoop van diverse percelen grond van de Erven Dr.H.C.Val- kema Blouw te Zeist ten behoeve van de aanleg van een verbindingsweg naar het Zwettegebied h.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd.31 augustus j.l., no.13tot verkoop van een perceel bouwterrein aan de woningbouwver eniging "Idaarderadeel". Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. 3.Aanbieding der begrotingen voor het dienstjaar 1956. 4.Voorstel tot vaststelling van een nieuwe verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom der grondbelasting. 5.Voorstel tot aankoop van een strook grond te Roordahuizum van Mw.A. de Groot-Starkenborg c.s. te Kimswerd ten behoeve van straataanleg.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 1