-4- De heer Hondema spreekt zijn voldoening uit over de voorgestelde schoolsplitsing. Hij geeft Burgemeester en Wethouders in overweging de achteringang van de school tot hoofd-ingang te bestemmen, zulks met het oog op de veiligheid van de leerlingen en in verband daarmede de woning op de hoek van de Parkstraat en het Molenpad aan te kopen en te doen afbreken. Wanneer mettertijd het gedeelte van de Grondaam achter de school gedempt wordt, zal daar een belangrijke verkeersverbetering wor den verkregen. De Voorzitter antwoordt, dat het college deze suggestie gaarne na der zal onderzoeken. MevrHalbertsma onderstreept de woorden van de heer Hondema en dringt aan op afbraak van bedoelde woning, omdat de wegkruising ter plaat se zeer gevaarlijk is. Wanneer de school straks bijna geheel in gebruik zal worden gesteld, wordt verbetering van de verkeerssituatie daar nog meer nodig. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel besloten. 11.Bezwaar schriften van diverse personen tegen de aanslag in de reini gingsrechten over het .jaar 1955. De heer Van de Lageweg merkt op, dat reclamant L.Terpstra te War- tena zich op 25 maart 1955 in de gemeente heeft gevestigd. In zijn vo rige gemeente is hij voor een halfjaar in de reinigingsrechten aangesla gen en in deze gemeente wordt hij voor een vol jaar aangeslagen. Spreker vindt dit niet billijk. Hij vraagt of de verordening op dit punt niet gewijzigd kan worden. Wethouder de Visser acht het niet wenselijk om voor gevallen als het onderhavige de verordening te wijzigen. Het is bijna niet mogelijk om in een verordening dergelijke kleinigheden tot in de finesses te regelen. De Voorzitter antwoordt, dat het hier om kleine bedragen gaat,wel ke een wijziging van de verordening niet wettigen. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel be sloten 12.Voorstel tot beperking van het verkeer over een tweetal gemeentelijke bruggen'J De heer Van der Hem acht de voorgestelde beperking van het gewicht van 2 ton voor de brug te Roordahuizum zeer ingrijpend voor het vracht vervoer Wethouder de Jong zegt, dat de toestand, waarin de onderhavige bruggen verkeren zodanig is, dat een zwaarder gewicht dan het voorstel aangeeftbeslist ontoelaatbaar is. Voor een zwaarder gewicht kunnen Burgemeester en Wethouders de verantwoordelijkheid niet meer dragen. Indien de bruggen als gevolg van het zware verkeer zouden bezwijken, wordt de gemeente voor de door derden geleden schade aangesproken. De Voorzitter geeft nog een nadere toelichting op het voorstel, waaruit blijkt, dat het college zich genoodzaakt ziet deze verkeersbeper- king voor te stellen. Vernieuwing van de bruggen zou een betere oplossing zijn, maarkeen vernieuwing van de bruggen vraagt een te groot offer, dat de financiële draagkracht van de gemeente momenteel te boven gaat. De heer Van den Berg merkt op, dat door deze maatregel het vervoer naar de Fnco te Warga en de Zuivelfabriek te Roordahuizum ernstig in gevaar komt. In de toekomst zal toch een meer afdoende voorziening moe ten worden getroffen, omdat door de voorgestelde beperking deze fabrie ken worden gedupeerd. De heer Vriesema betreurt, dat indertijd bij de plannen voor de wegverbetenng Goutum-Garijp niet tevens een verbetering van de brug te Warga is voorbereid. Toen had men de mogelijkheid om de in deze weg ge legen bruggen aan de nieuwe verkeerssituatie aan te passen. De voorzie ning hierin is thans veel moeilijkertemeeromdat het verkeer als gevolg -van-

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 11