van de aanleg van de nieuwe rondweg te Wartena nog zal toenemen. De Voorzitter zegt, dat Burgemeester en Wethouders de moeilijkheden, welke uit deze maatregel zullen voortvloeien wel hebben overwogen en geenszins onderschatten. Op advies van de Ingenieur van de Waterstaat die het aangegeven gewicht toelaatbaar acht, menen wij echter, dat de voorgestelde maatregel voorlopig de enige oplossing is om eventuele moeilijkheden, welke bij het bezwijken van de bruggen voor de gemeente zouden kunnen ontstaan, te voorkomen. De heer Miedema merkt op, dat de bezwaren ten aanzien van de brug te Warga eveneens gelden voor de brug te Roordahuizum, waarvoor het toelaat baar gewicht op slechts 2 ton per as is gesteld. Over deze brug wordt dagelijks melk vervoerd met een gewicht van 3,5 ton plus het gewicht van de wagen. De Voorzitter zegt, dat er nog steeds een plan ligt voor verbetering van de weg Warga-Roordahuizum in C.O.W.verband, waarin ook is opgenomen een verbetering van de brug te Roordahuizum. De uitvoering van dit werk kan echter niet ter hand worden genomen, zolang er niet voldoende werk lozen zijn. Voorlopig moet de gemeente zich bepalen tot beperking van het gewicht over die brug. De heer Van den Berg vestigt nogmaals de aandacht op de Frico en de Zuivelfabriek te Roordahuizum, wier belangen hier in hoge mate in het gedrang komen. Hij had gaarne gezien, dat eerst overleg met de directies dier bedrijven was gepleegd alvorens tot een dergelijke maatregel was overgegaan. In verband hiermede verzoekt spreker het voorstel aan te houden, tot het bedoelde overleg heeft plaats gehad. De Voorzitter antwoordt, dat Burgemeester en Wethouders gaarne be reid zijn contact op te nemen met de directies van de Frico en de Zuivel fabriek en ook op korte termijn. Zij kunnen de verantwoordelijkheid voor de geschetste situatie niet langer dragen, waarom hij aanhouding van het voorstel ten sterkste moet ontraden. De heer Van den Berg zegt, dat hij zich na deze toezegging met het voorstel kan verenigen. De heer Miedema zou gaarne zien, dat er goede aandacht wordt be steed aan de plaatsing van de borden. De borden dienen op de juiste plaatsen te worden aangebracht en wel zodanig, dat de vrachtauto's als het ware niet in een "val" rijden. De Voorzitter antwoordt, dat met de gemaakte opmerkingen rekening zal worden gehouden. De Directeur van Gemeentewerken zal worden opge dragen op de juiste plaatsing van de waarschuwingsborden nauwlettend toe te zien. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel beslo ten. 13.Voorstel tot het aangaan van een rokening-courantovereenkomst voor 1956. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 14Voorstel tot vaststelling van het bedrag, bedoeld in artikel 55bis der lager-onderwijswet 1920 voor 1956. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 15.Comptabiliteit Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. RONDVRAAG De Voorzitter deelt mede, dat er dankbetuigingen zijn ingekomen van -de-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 13