naam van Jan Ligthart, in leven een zeer bekend peadagoog, aan een school verbonden kunnen worden. De heer S joerdsma geeft te kennen,dat hij indertijd de namen "Theo Thijssenschool" en "Professor Kohnstammschool" heeft genoemd. De Voorzitter antwoordt, dat Burgemeester en Wethouders zich nader hierover zullen beraden en aan de gedane suggesties aandacht zullen schenken. De heer Miedema vestigt de aandacht op een model-molentje, vervaar digd naar het model van de vroegere Oliemolen in Roordahuizum door een in het Hervormd Verzorgingstehuis in Leeuwarden opgenomen oud-inwoner van Roordahuizum. Waarschijnlijk zal de vervaardiger wel bereid zijn, dit molentje een plaats te geven in het museum ten gemeentehuize te Grouw. Spreker zou het college willen verzoeken na te gaan, of dit mooie stuk handwerk voor het museum geschikt is. De Voorzitter wil gaarne toezeggen dit nader te onderzoeken. De heer Van der Hem wijst op het slipgevaar voor auto's in een bocht van de weg Warga-Roordahuizum nabij Aegum. Hij geeft in overweging daar een waarschuwingsbord "Slipgevaar" te doen plaatsen. De Voorzitter zegt,dit nader met de directeur van gemeentewerken te zullen bespreken. De heer Hondema zegt,dat het dringend nodig is de jachthavenweg te Grouw van een 2e vracht sintels te voorzien, teneinde vernieling van deze weg door het autoverkeer te voorkomen. Hij vraagt, wanneer de 2e zending sintels verwacht kan worden. De Voorzitter antwoordt, dat voor sintelwegen de z.g. Duitse sintels de meest geschikte zijn. Het heeft ontzaglijk veel moeite gekost om een vracht van deze soort sintels te bemachtigen. Dc vrachtprijs van de uit Duitsland aangevoerde sintels is echter nadien gestegen van f.6,-tot f.12,— per ton. Een 2e zending zal dus veel duurder komen dan de eerste en ver boven de begroting van deze weg gaan. Om het wegdek te sparen hebben Burgemeester en Wethouders overwogen, deze weg gedurende de winter maanden voor het verkeer af te sluiten. Indien de kosten van de Duitse sintels zo hoog blijven, aldus de Voorzitter, zullen wij misschien ge noegen moeten nemen met sintels uit ons eigen land, zij het dan, dat deze van mindere kwaliteit zijn. Tot slot brengt de Voorzitter een woord van dank aan de raad en de gemeentenaren, voor de wijze, waarop zij hem en zijn gezin in dit jaar zijn tegemoetgetreden en voor de welwillendheid, die hij in deze nieuwe gemeente in ruime mate heeft ondervonden. Spreker zegt, dat de proble men, welke om oplossing vragen, hier soms wel wat anders liggen dan in zijn vorige gemeente. Gezien de ongunstige financiële positie zal de ge meente een moeilijke tijd tegemoet gaan, maar hij hoopt, dat men in den Haag begrip zal hebben voor deze moeilijkheden en de uitzonderlijke structuur van deze gemeente. Met de wens, dat het de raadsleden en hun gezinnen in 1956 goed moge gaan, sluit de Voorzitter de vergadering. Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 16 februari 1956. voorzitter secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 17