3.Voorstel tot het aangaan van een overeenkomst met de Stichting Volkscrediet te Leeuwarden. No.2725. Aan de gemeenteraad Grouw, 22 december 1955. Op 1 augustus 1951 is de Stichting Volkscrediet te Leeuwarden in het leven geroepen met het doel, te voorzien in de gerechtvaardigde be hoefte aan volkscrediet en het bestrijden van woeker met uitdrukkelij ke bepaling, dat geen winst mag worden gemaakt. De stichting verstrekt op voordelige voorwaarden credieten aan kleine zelfstandigen, ambtelijke en particuliere werknemers, gepensicn- neerden en anderen, in hoofdzaak voor consumptieve doeleinden, doch, na overleg met het betrokken middenstandsborgstellingsfonds, ook voor pro ductieve doeleinden. Bij de consumptieve credieten onderscheidt de stichting: 1.koopcredieten, dat zijn credieten,welke worden uitbetaald als contan te betaling van goederen,voor de aankoop waarvan zij worden verstrekt; 2.noodcredieten, dat zijn credieten,welke worden verstrekt tot herstel van het geldelijk evenwicht van de aanvragers,indien dit door bijzon dere omstandigheden is verstoord; 3.bijzondere credieten, dat zijn credieten welke worden verstrekt in afwachting van door de stichting te innen pensioenen,wachtgelden en andere periodieke inkomsten. Onder productieve credieten worden verstaan de credieten,die ver strekt worden aan bona-fide kleine zelfstandigen, die niet kunnen worden geholpen via een Middenstandsborgstellingsfonds of op grond van de be palingen van andere, van overheidswege in het leven geroepen instellin gen of regelingen. Het bedrag van het crediet blijft in het algemeen beperkt tot f.750, In zeer bijzondere gevallen kan evenwel een crediet van ten hoogste f.1500,worden verstrekt. Over de verstrekte credieten wordt een matige rente in rekening gebracht, terwijl de aflossing zodanig wordt geregeld, dat de credietnemer in staat is, binnen de overeengekomen tijd het verstrekte bedrag terug te betalen,zonder verstoring van zijn geldelijk evenwich';. Het bestuur der stichting zal tot 13 personen worden uitgebreid. Momenteel hebben 9 leden zitting,waarvan 5 z;ijn benoemd door burgemees ter en wethouders der gemeente Leeuwarden, 2 door het Crediet-Bemidde- lings-Instituut en 2 door de Raad van Overleg uit de Vakcentralen(N.V.V. K.A.B. en C.N.V). Van de 4 nieuwe leden zullen 2 worden benoemd door de nieuw aan te sluiten gemeenten, 1 door het Provinciaal Crediet-Bemiddelings-Insti- tuut en 1 door de gezamenlijke vakcentralenIndien zich een redelijk aantal nieuwe gemeenten aansluit,zal in overweging worden genomen het aantal bestuurszetels van de gemeente Leeuwarden terug te brengen tot 4. terwijl van de andere gemeenten dan 3 bestuursleden zitting zullen nemen. De credietverlening heeft gedurende de afgelopen vier jaar een steeds grotere vlucht genomen, zodat het stichtingsbestuur tot de con clusie is gekomen, dat de instelling in een dringende behoefte voorziet. Mede op grond van het feit,dat bij de stichting aanvragen zijn ingekomen van inwoners uit deze gemeente,wil de stichting haar werkzaam heden, indien mogelijk tot Idaarderadeel uitbreiden. Hiertoe is nodig,dat met de stichting een overeenkomst wordt aangegaan,waarin onder meer de volgende voorwaarden moeten worden op- -genomen-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 19