-2- genomen; 1.de gemeente zal als werkkapitaal ter beschikking van de stichting stel len een bedrag per inwonergelijk aan het door de gemeente Leeuwarden voor dit doel beschikbaar gestelde bedrag.(Voor Idaarderadeel bete kent dit een totaalbedrag van f.13125, 2.de stichting zal aan de gemeente over het gestorte werkkapitaal een rente vergoeden naar een percentage gelijk aan dat,waarnaar de gemeen te Leeuwarden van de stichting rente over het gestorte werkkapitaal ontvangt. Deze rente zal niet meer dan 3% bedragen. 3.indien het totaal bedrag aan uitstaande credieten,verleend aan inwoners van de gemeente, het door de gemeente gestorte werkkapitaal overtreft, zal op eerste aanschrijving van het bestuur der stichting aanvulling van het gestorte werkkapitaal door de gemeente moeten plaats vinden, onder voorbehoud van goedkeuring door de raad en gedeputeerde staten. 4.de reserve(gevormd door aan het eind van elk boekjaar een bedrag gelijk aan 2% van het op dat tijdstip aan credieten uitstaand bedrag te boe ken in het credit van een rekening "Risicofonds")zal in de administra tie voor de gemeente afzonderlijk worden bijgehouden. De verliezendie wegens afschrijving op credieten worden geleden op de aan de inwoners dezer gemeente verstrekte credieten, worden ten laste van de voor deze gemeente gevormde reserve gebracht, of, indien en voor zover deze re serve mocht zijn verbruikt, ten laste van de opnieuw voor deze gemeen te te vormen reserve. 5.door de gemeente zal een commissie worden benoemd,bestaande uit 3 per sonen, die de uit de gemeente ingekomen crediet-aanvragen beoordeelt. 6.de sub 5 bedoelde commissie zal de crediet-aanvragen beoordelen naar door het bestuur der stichting te verstrekken algemene richtlijnen. Voor nadere gegevens mogen wij u verwijzen naar de overgelegde con cept-overeenkomst. Waar het risico,dat de gemeente loopt, zeer beperkt is (bij een normaal beleid variërend van g tot 1en de bona-fide midden standers en andere ingezetenen dezer gemeente bij een regeling in boven genoemde zin gebaat kunnen zijn,doordat zij voor woeker worden gevrij waard, stellen wij u voor, met de Stichting Volkscrediet te Leeuwarden een overeenkomst aan te gaan en daartoe vast te stellen het voor u bij de raadsstukken ter inzage liggende concept-besluit. Burgemeester en Wethouders van Idaarderadeel, burgemeester secretaris. N

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 21