4.Voorstel tot wijziging van de Bezoldigingsverordening. No.2753. Aan de gemeenteraad. Grouw, 22 december 1955» Het is ons gebleken, dat de werkzaamheden,verbonden aan het schoonmaken van de nieuwe ulo-school meer tijd in beslag nemen, dan aanvankelijk werd verwacht. In verband hiermede is ook de voor de schoolschoonmaak- ster vastgestelde bezoldiging ad f.1506,per jaar te laag berekend. Gerekend naar het aantal werkuren, dat het schoon maken van genoemde school vergt, achten wij het redelijk, dat de bezoldiging nader wordt bepaald op f.1900,per jaar. Verder is komen vast te staan, dat de bezoldiging van de schoolschoonmaakster van de openbare lagere school te Roordahuizum ad f.710,-- per jaar niet meer in verhouding staat tot de te verrichten werkzaamheden. De redelijkheid brengt naar onze mening mede, dat de bezoldiging nader wordt vast gesteld op f.800,per jaar. Wij stellen u in verband met een en ander voor, de be zoldiging van bovengenoemde schoolschoonmaaksterste reke nen met ingang van 1 januari 1956 te bepalen op respectieve lijk f.1900,en f.800,per jaar en daartoe vast te stel len de voor u ter inzage liggende concept-verordening. Burgemeester en Wethouders van Idaarderadeel, ,b irgemeester. secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 23