5Ontslagaanvrage van J.de Haan als onderwijzer aan de openbare lagere school te Grouw. No.2726. Aan de gemeenteraad. Grouw,22 december 1955. De heer J.de Haanonderwijzer aan de openbare lagere school te Grouw, heeft een verzoek ingediend, om hem als zoda nig ontslag te willen verlenen wegens benoeming elders. Wij stellen u voor, het gevraagde ontslag eervol te ver lenen. De datum van ingang van het ontslag zal overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake nader door ons worden bepaald. Burgemeester en Wethouders van Idaarderadeel burgemeester secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 25