y 6.Voordracht ter benoeming van een onderwijzer aan de openbare lagere school te Grouw (vacature J.de Haan), No.2727- Aan de gemeenteraad. Grouw, 22 december 1955. Voor de betrekking van onderwijzer aan de openbare lagere school te Grouw (vacature J.de Haan) hebben zich slechts 3 sollicitanten aangemeld. De desbetreffende stukken liggen voor u ter inzage. in overleg met de inspecteur van het lager onderwijs hebben wij de volgende voordracht opgemaakt: D.W.H.Nobbe, onderwijzer te Amsterdam. Wij stellen u voor, de benoeming te doen ingaan op een nader door ons te bepalen datum. Na ingewonnen bericht van het hoofd der school en Burgemeester en wethouders van Idaarderadeel, J burgemeester secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 27