7.Aanvrage om tegemoetkoming in de reiskosten ex artikel 13 der lager-onderwijswet 1920 van E.Nieuwenhuis te Roorda- hunzum. No.2728. Aan de gemeenteraad. Grouw,22 december 1955. Van E.Nieuv/enhuislandarbeiderwonende te Roorda- huizum, is een verzoek ingekomen, om overeenkomstig arti kel 13 der lager-onderwijswet 1920 een tegemoetkoming te mogen ontvangen in de reiskosten, verbonden aan het bezoe ken van de openbare school voor buitengewoon lager onder wijs te Leeuwarden door zijn dochtertje Rinskje, geboren 6 juli 194-8. Ingevolge genoemd wetsartikel kan een tegemoetkoming, als gevraagd, worden verleend, indien en voor zover de finan ciële toestand van de ouders daartoe aanleiding geeft. Blijkens een bij de raadsstukken overgelegd rapport van de directeur van de sociale dienst zijn de gezinssamen stelling en de gezinsinkomsten zodanig, dat adressant naar onze mening in staat moet worden geacht, een bedrag van f.2,van de totale maandelijke reiskosten ad rond f.12, te zijnen laste te nemen. V/aar de aanvrage ook overigens beantwoordt aan de bij de wet gestelde eisen, stellen wij u voor, aan E.Nieuwen- huisvoornoemdeen tegemoetkoming in de reiskosten te ver lenen voor bovenbedoeld schoolbezoek ten bedrage van f.10, per maand,zulks met ingang van de datum, waarop het verzoek is ingekomen, te weten 24 november 1955, en daartoe vast te stellen het voor u ter inzage liggende concept-besluit. Burgemeester en wethouders van Idaarderadeel, burgemeester. secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 29