8.Voorstel tot wijziging van de verordening op de heffing van bruggeld. No.2738. Aan de gemeenteraad. Grouw,22 december 1955. Blijkens een van gedeputeerde staten ontvangen schrij ven geeft dit college in overweging, de bij uw besluit van 1 november j.l. opnieuw vastgestelde verordening op de heffing van bruggeld aan te vullen met een bepaling, waaruit blijkt, wie be lastingplichtig is. Tegen de redactie, die sinds jaren ongewijzigd is ge bleven, is bij vroegere gelegenheden -de verordening wordt telkens na het verstrijken van de goedkeuringstermijn opnieuw vastgesteld- nimmer enig bezwaar gemaakt. Bovendien heeft de toepassing der verordening in haar huidige vorm geen moeilijkheden opgeleverd. Formeel is het echter juister, dat uit de verordening uitdrukkelijk blijkt, wie belastingplichtig is. Wij stellen u derhalve voor, aan de wens van gedeputeerde staten tegemoet te komen door aan de verordening een nieuw ar tikel 5a toe te voegen, luidende als volgt"Het bruggeld is ver schuldigd door de gezagvoerder, de schipper, de eigenaar of de gebruiker van het vaartuig. Het overgelegde concept-besluit ware daartoe vast te stellen. Burgemeester en V/ethouders van Idaarderadeel, Burgemeester. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 31