9.Adres van de Nationale Raad voor het Onderling Uitvaartwezen inzake afschaffing van het klassenstelscl op de algemene be graafplaatsen. No.2739. Aan de gemeenteraad. Grouw, 22 december 1955. In een uitvoerig, voor u ter inzage liggend, verzoek schrift heeft de Nationale Raad voor het Onderling Uitvaart wezen er op aangedrongen, maatregelen te treffen, om te ko men tot afschaffing van het klassenstelsel op de algemene begraafplaatsen. Aangezien in deze gemeente al sinds jaren geen klas senstelsel, als bedoeld, meer bestaat, stellen wij u voor, het adres voor kennisgeving aan te nemen. Burgemeester en Wethouders van Idaarderadeel, burgemeester. c secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 33