11.Bezwaarschriften van diverse personen tegen de aanslag in de reini gingsrechten over het jaar 1955 No.2755- Aan de gemeenteraad. Grouw,22 december 1955 Van de hierna volgende retributieschuldigen zijn bezwaarschrif ten ingekomen tegen de hun opgelegde aanslagen in de reinigings rechten over 1955. 1J.Zwerver te Grouw, Oosterhoutstraat 17 en 7 anderen. Appellanten voeren aan, dat sinds september j.l. door de rei nigingsdienst geen privaattonnen meer van hun percelen worden af gehaald en menen op die grond voor gedeeltelijke ontheffing in aanmerking te kunnen komen. Blijkens een ingesteld onderzoek zijn de betrokken woningen sedert september j.l. van een closetspoeling voorzien,zodat de reinigingsdienst ter zake geen bemoeiingen meer heeft. Ingevolge de betreffende verordening is ontheffing echter alleen mogelijk tot de helft van de verschuldigde rechten bij vertrek uit de gemeente vóór 1 juli. Waar zulks hier niet het geval is,stellen wij uvoor het be zwaarschrift ongegrond te verklaren en de aanslagen te handhaven. 2M.de Jong te Grouw. Appellante voert aan, dat het perceel Westerbuurt 3 te Grouw, waarvoor de aanslag is opgelegdniet meer door haar wordt bewoond en verzoekt mitsdien ontheffing voor het 2e halfjaar, Aangezien liet perceel reeds vóór 1 juli is ontruimd,kan inge volge oe geldende verordening de gevraagde ontheffing worden ver leend, zodat wij u voorstellen,daartoe te besluiten. 3.A.Tjalma te Friens F13. Appellant deelt mede, dat de aan de vorige bewoner van zijn perceel in gebruik gegeven privaatton automatisch op hem is over gegaan, zonder dat hem daarvan van gemeentewege kennis is gegeven. De heer Tjalma is niet genegen, de ton in gebruik te hebben, echter wel, om hem voor een redelijke prijs van de gemeente te kopen. De gemeente houdt zich niet bezig met de verkoop van privaat- tonnen aan particulieren. De verordening spreekt alleen van het ten gebruike afstaan en/of verwisselen van privaattonnen. Wanneer appellant geen prijs stelt op het gebruik van de ton,dient hij deze bij de gemeente in te leveren,waarna hij van de betaling van de verschuldigde rechten is vrijgesteld. Aangezien hij in 1955 de beschikking over de ton heeft gehad, is de aanslag juist opgelegd, zodat wij u voorstellen deze te handhaven en het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. 4D.de Jong te Vlaardingen,flatgebouw 108. Appellant verklaart op 28 apriT'1955'zijn woning te Grouw, Nesserweg 29,waarvoor de aanslag is opgelegd, te hebben verlaten en verzoekt op die grond ontheffing over 2 maanden. Waar appellant reeds vóór 1 juli j.l. was vertrokken, is hij slechts aangeslagen over het le halfjaar 1955. De verordening kent alleen een ontheffing per halfjaar. Met maanden wordt geen rekening gehouden. -De-

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 39