-2- afschaffing van het klassenstelsel op de algemene begraafplaatsen. 10.Voorstel tot splitsing van de openbare lagere school te Grouw. 11.Bezwaarschriften van diverse personen tegen de aanslag in de reini gingsrechten over het jaar 1955. 12.Voorstel tot beperking van het verkeer over een tweetal gemeentelijke bruggen. 13.Voorstel tot het aangaan van een rekening-courantovereenkomst voor 1956. 14.Voorstel tot vaststelling van het bedrag,bedoeld in artikel 55 bis der lager-onderwijswet 1920 voor 1956. 15.Comptabiliteit Voorgesteld wordt de overgelegde concept-besluiten tot wijziging der gemeentebegroting,dienstjaar 1955, tot besluiten te verheffen.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 3