-2- De aanslag is derhalve juist opgelegdzodat wij u voorstellen deze te handhaven en het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. 5.L.Terpstra te Wartena 183. Appellant deelt mede, dat de hem opgelegde aanslag voor een vol jaar is berekend, terwijl hij eerst sedert 25 maart j.l. aan bovenver meld adres woonachtig is, reden, waarom hij meent, dat hij slechts ongeveer 3/4- van de aanslag verschuldigd is. De aanslag is ingevolge de verordening slechts voor de helft ver schuldigd wanneer de diensten na 1 juli een aanvang hebben genomen. Daar dit hier niet het geval is, is de aanslag juist opgelegdzodat wij u voorstellen het bezwaarschrift ongegrond te verklaren onder handha-r ving van de aanslag. 6.J.Willemsen te Doorwerth,Bentinckweg 16. Appellant is van mening, dat hij slechts reinigingsrechten verschul digd is over 7 maandenomdat hij op 26 juli 1955 uit dezo gemeente is vertrokken V/aar,zoals eerder opgemerkt, het vertrek vóór 1 juli moet hebben plaats gehad, om voor ontheffing in aanmerking te komen, stellen wij u voor het bezwaarschrift cngegrond te verklaren en de aanslag te handhaven. -7.M.Bakker te Varga 97» Appellant voert aan,dat hij sedert 1 juli 1954 in het bezit is van een watercloset, terwijl bovendien cie huurwaarde van zijn perceel voor zijn boekhouding is geschat op f.156,per jaar, redenen, waarom hij ge deeltelijke ontheffing van de aanslag,welke f.11,75 bedraagtverzoekt V/ij merken op, dat niet de huurwaarde volgens de boekhouding van betrokkenen maatgevend is,doch de huurwaarde ingevolge de wet op de personele belasting. Laatstgenoemde huurwaarde is vastgesteld op f.200,-. Bij deze huurwaarde bedragen de rechten ingevolge de verordening voor het gebruik van de privaatton f.5,50 en voor het afhalen van huisvuil f.6,25, in totaal derhalve f.11,75. Aangezien appellant sedert 1 juli 1954 geen gebruik meer maakt van de privaatton,kan hij van de betaling van het hiervoor verschuldigde recht worden ontheven,zodat de aanslag nader behoort te worden vastgesteld op f.6,25. V/ij stellen u voor, daartoe te besluiten. 8A.Bijlsma te Grouw,Oosterhoutstraat 19 Appellant voert aan,dat hij op 14 september j.l. in het bezit is gekomen van een closet met waterspoeling,op grond waarvan hij ontheffing van de aanslag verzoekt over het 4e kwartaal 1955. Inwilliging van het verzoek is echter volgens de verordening niet mogelijk,omdat deze met kwartalen geen rekening houdt. Alleen indien het closet vóór 1 juli j.l. zou zijn aangebrachthad voor de helft van de aanslag ontheffing kunnen worden verleend. V/ij stellen u in verband hiermede voor het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en de aanslag te handhaven. 9T.van der Feer te G-rouw,Friesma-Hiem 2/25. Appellante verklaart woonachtig te zijn in óón der woningen van de stichting Friesma-Hiem,welke van centrale verwarming zijn voorzien. Zij maakt bezwaar tegen de aenslag,omdat deze hoger is dan die welke aan de bewoners der niet van centrale verwarming voorziene woningen dier stich ting is opgelegd. Voorts deelt appellante mode, dat haar woning eerder kleiner is dan de woningen zonder centrale verwarming,omdat eon zolder ontbreekt. Zij maakt bijna geen gebruik van de reinigingsdienst omdat zij met vier andere bewoners van Friesma-Hiem slechts óón emmer nodig heeft. V/ij merken op,dat de huurwaarde der woningen met centrale verwar ming is gesteld op f.215,en die zonder centrale verwarming op f.190, -zodat-

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 41