zodat, waar de tarieven in do verordening aan do huurwaarde zijn ge koppeld, uiteraard voor eerstbedoelde woningen een hogere aanslag wordt opgelegd. pat appellante niet een huisvuilemmer voor zich alleen heeft,maakt voos* de heffing geen verschil,omdat het recht ingevolge de verordening wordt geheven voor het op vaste tijden afhalen van haardashuisvuil en ander afval. In verband met het vorenstaande stellen wij u voor, het bezwaar schrift ongegrond te vorklaren en de aanslag te handhaven. Burgemeester en V/ethouders_.van Idaarderadeel, Burgemeester. Secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 43