3.2.Voorstel tot beperking van het verkeer over een tweetal gemeentelijke bruggen. No.2754. Aan de gemeenteraad. Grouw,22 december 1955* Bij een van onzentwege ingesteld onderzoek is gebleken, dat het houten dek van de brug over het Zwin te Roordahuizum nabij de zuivelfabriek in de loop der jaren aan kwaliteit heeft ingeboet, zodat het niet langer verantwoord is, het verkeer daarover onbeperkt toe te laten. Aan de hand van technische berekeningen is komen vast te staan, dat de instandhouding en de bruikbaarheid van deze brug vordert, dat zij gesloten wordt verklaard voor voertui gen, waarvan de druk van enige as een gewicht van 2 ton over schrijdt. Wij stellen u mitsdien voor,daartoe door vaststelling van het overgelegde concept te besluiten. Voorts is gebleken, dat de brug over de Wargastervaart in de weg Warga-Wartena doorbuigt, wanneer zware vrachten deze brug passeren. Het onbeperkt toelaten van het verkeer zal tot gevolg hebben,dat een overbelasting ontstaat, welke aanlei ding zal geven tot een vermoeidheid van het materiaal. Teneinde ook de instandhouding en de bruikbaarheid van deze brug te verzekeren, is het blijkens de verstrekte tech nische gegevens noodzakelijk, dat zij wordt gesloten verklaard voor voertuigen,waarvan de druk van enige as een gewicht van 4,5 ton overschrijdt. Wij stellen u mitsdien voor,hiertoe over te gaan en daartoe vast te stellen het overgelegde concept-besluit. Burgemeester en Wethouders van Idaarderadeel ,burgemee( ,burgemeester secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 45