13.Voorstel tot het aangaan van een rekening-courantovereenkomst voor 1956. No.2741. Aan de gemeenteraad. Grouw,22 december 1955. Op 13 oktober 1950 heeft de gemeente met de N.V.Bank voor Nederlandse Gemeenten te 1s-Gravenhage een overeenkomst aangegaan,volgens welke de bank ten behoeve van de gemeente een rekening-courant opent met, voor zover daaraan behoefte bestaat, een crediet, waarvan het maximum jaarlijks door de bank in overeenstemming met de gemeente zal worden bepaald. Thans dient oen besluit te worden genomen voor het dienstjaar 1956. Nu bij de huidige stand van de geldmarkt voldoende in de behoefte aan kasgeld kan worden voorzien door het sluiten van kasgeldleningen, zal met een bescheiden crediet in reke ning-courant kunnen worden volstaan. Bovenvermelde bankinstelling is bereid, voor 1956 een crediet van f.20000,beschikbaar te stellen, waardoor de gemeente in staat zal zijn, om ingeval van plotseling optre dende krapte op de geldmarkt, de meest urgente betalingen te doen. Wij stellen u in verband met het bovenstaande voor, voor 1956 tot het aangaan van een rekening-courantovereen komst met de N.V.Bank voor Nederlandse Gemeenten tot een maximumbedrag van f.20000,te besluiten door vaststelling van het overgelegde concept-besluit. Burgemeester en Wethouders van Idaarderadeel, burgemeester secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 47