14.Voorstel tot vaststelling van het bedrag, bedoeld in artikel 55bis der lager-onderwijswet 1920 voor 1956. No.2742. Aan de gemeenteraad. Grouw, 22 december 1955. Telkenjare dient uw college het bedrag vast te stel len, dat per leerling voor de openbare scholen voor gewoon en voortgezet gewoon lager onderwijs beschikbaar wordt ge steld ter bestrijding van de kosten, bedoeld in artikel 55, onder e tot en met h en p, van de lager-onderwijswet 1920,alsmede van de kosten van instandhouding. Op grond van de in de begroting voor 1956 opgenomen ramingen moet het bedrag voor dat jaar worden vastgesteld op f.40,41 per leerling. V/ij stellen u voor daartoe over te gaan door het over gelegde concept-besluit tot besluit te verheffen. Burgemeester en V/ethouders van Idaarderadeel, burgemeester. secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 49