Openbare vergadering van de raad der gemeente Idaarderadeel op donderdag 29 december 1955»'s avonds 7i uur. AanwezigMevr .PC Halbertsma-Hi.ilkema en de heren S.K.de Jong,J.W.de Visser,B.Vriesema,B.K.van den Berg,E.Dantuma, R.Wartena, J.H. de Boer, J.J.Sjoerdsma, H.van de Lageweg, P.van der Hem, J.Mie- dema en A.Hondema. Voorzitter: Walda,burgemeester Secretaris: D.Smits. De Voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom tot de leden en beantwoordt de door de heer Wartena in de vorige ve gadering gestelde vraag met de mededeling, dat Burgemeester en Wet houders na rijp beraad hebben besloten voor 1956 voor het dorp War tena alsnog bouwvolume beschikbaar te stellen voor 3, zo mogelijk 4 woningen. De heer Wartena brengt het college dank voor de in gunstige zin gewijzigde beslissing. 1.Notulen De notulen van de vergdering van 1 december 1955 worden zonder hoofdelijke stemming onveranderd vastgesteld. 2.Ingekomen stukken. De stukken, genoemd onder a t/m f, worden conform het voorstel voor kennisgeving aangenomen. 3Voorstel tot het aangaan van een overeenkomst met de Stichting Volkscrediet te Leeuwarden Op verzoek van de heer Hondema, die gaarne nog enkele punten van dit voorstel met zijn fractieleden wil bespreken, wordt beslo ten de vergadering te schorsen. Na heropening der vergadering zegt de heer Hondema, dat hij na kennisneming van de toelichting op het voorstel en gegevens uit het jaarverslag van de Stichting Volkscrediet niet onwelwillend tegenover het voorstel staatBlijkens het jaarverslag betreffen de de meeste credietaanvragen aankoop van fietsen en bromfietsen. Het afbetalingssysteem heeft gedurende de laatste jaren veel ingang gevonden en thans zulke afmetingen aangenomen, dat een basis moet worden gevonden voor een goede regeling op dit puntteneinde woe ker tegen te gaan.Gezien het feit, dat er in vele gevallen soms per centages van 13 tot 25 worden berekend bij credietverstrekking aan in ongelegenheid verkerende personen, klemt het temeer om de ze personen in bescherming te nemen, In Engeland heeft het afbete- lingssysteem zodanige afmetingen aangenomen, dat men daar over weegt dit bij de wet te regelen uit vrees voor een soort inflatie. Spreker gelooft, dat de raad over de noodzaak van een regeling van het afbetalingssysteem wel overtuigd zal zijn. Het moeilijkste punt vormt de vraag, hoe het onderzoek van credietaanvragen moet worden geregeld en de credietverlening moet worden voorbereid. Het onderzoek zal worden opgedragen aan een gemeentelijke commis sie. Spreker vraagt, hoe Burgemeester en Wethouders zich de samen stelling van deze commissie denken en op welke wijze de midden stand kan worden ingeschakeld. Hij betreurt het, dat de plaatse lijke middenstand nog niet is geraadpleegd. De heer Dantuma merkt op, dat deze aangelegenheid iets nieuws is voor deze gemeente en dat men er daarom misschien wat scep tisch tegenover staat. Wanneer men weet, dat de meeste crediet aanvragen aankopen van rijwielen en bromfietsen betreffen, dan -komt-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 5