r -2- komt direct de vraag naar voren of de gemiddelde arbeider in staat is een bromfiets te kopen en in één of twee jaar af te betalen. Met betrek king tot de verplichtingen, welke de gemeente bij toetreding tot de Stichting Volkscrediet op zich neemt, denkt men - onwillekeurig aan de storting van f.13500,wegens bijdrage in het werkkapitaal en aan de noodzakelijke aanvulling van het werkkapitaal, indien in de gemeente uitstaande credieten het werkkapitaal overtreffen. De heer Van de Lageweg merkt op, dat de gewone bankinstellingen re gelmatig credieten verstrekken tegen de normale percentages.Van misbrui ken daarbij heeft spreker nimmer gehoord. Het voorstel beoogt woeker te gen te gaan door verstrekking van credieten door deze stichting."Woeker vindt spreker in dit verband wel wat een te krachtig woord. De Voorzitter antwoordt, dat de in te stellen commissie, welke de uit 3 personen, t.w. een gemeentelijke vertegenwoordiger, een vertegen woordiger van de Middenstand en een vertegenwoordiger van de Vakcentra- len Indien wordt besloten tot het sluiten van een overeenkomst met de Stichting Volkscrediet, zal contact met de middenstand in de gemeente worden opgenomen. De winkeliers kunnen zich aansluiten bij het Provin ciaal Crediet-Bemiddelingsinstituut na storting van een(éénmalig) inleg- geld van f.25,en een jaarlijkse contributie, welke momenteel f.12,50 per lid bedraagt. De aan de Volkscredietbank verschuldigde provisie over afgesloten transacties bedraagt: tot f.2500,1%', van f.2501,tot f.5000,van f.5001,tot f.7500,2en daarboven 2^$. Per 1 januari van elk boekjaar wordt van 0 af begonnen. Voorts zegt spreker, dat de banken(spaar- en boerenleenbanken) zich niet bezig houden met verstrekking van consumptieve credieten. De cre- dietverstrekking voor consumptieve doeleinden in de laatste jaren door niet-bonafide instellingen tegen een woekerrente verstrekt, moet men niet onderschatten, Indien de gemeente tot toetreding besluit en de winkeliers zich aansluiten, dan kan daarmede worden bevorderd, dat de ingezetenen, die op crediet wensen te kopen, dit in deze gemeente doen, /voor omdat zij/credietverlening dan in eigen woonplaats terecht kunnen en deswege hun inkopen op crediet niet in een andere plaats behoeven te doen. De ingezetenen hebben bovendien de zekerheid, dat zij niet meer behoe ven te betalen dan strikt noodzakelijk is. Wat de storting van het werkkapitaal ad f.13500,betreft, merkt de Voorzitter op,dat de overeenkomst tot wederopzegging kan worden aange gaan met een opzegtermijn van zes maanden tegen 1 januari van het eerst volgende jaar. MevrHalbertsma meent, dat de voorgestelde regeling wel gunstig zal werken ten aanzien van bonafide personen, die verstandig genoeg zijn om geen onnodige en boven hun draagkracht uitgaande dingen te kopen. Kunnen zich echter geen andere gevallen voordoen, vraagt spreekster, bijvoorbeeld, wanneer iemand tot onverantwoorde aankopen overgaat en daarvoor behalvj de bemiddeling van de volkscredietbank, crediet bij andere instanties verkrijgt. Hoe wordt zulks gecontroleerd? De Voorzitter antwoordt, dat de aanvragen om crediet nauwgezet wor den onderzocht door de in ;e stellen commissie, die zich weer kan laten inlichten en adviseren door de Sociale Dienst. Bij dat onderzoek zal de aanvrager zeer zeker aan de tand worden gevoeld. De heer Van den Berg zegt geen overwegend bezwaar tegen het voorstel te hebben, omdat het een correctie en een ordening van het afbetalings systeem betekent. Hij zou evenwel gaarne weten, welke ervaringen men in Leeuwarden met deze vorm van credietverlening heeft. De Voorzitter antwoordt, dat de sedert 1951 opgedane ervaringen gunstig zijn. De heer Miedema zegt, dat een bij het crediet-bemiddelings-insti- tuut aangesloten winkelier in Leeuwarden hem medegedeeld heeft, dat de -winkeliers- /uit de gemeente ingekomen credietaanvragen moet beoordelenzal bestaan

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 7