winkeliers zeer goede ervaringen hebben opgedaan en enthousiast zijn over de regeling. Er zijn dan ook veel zaken in Leeuwarden aangesloten. De heer Dantuma zegt, dat het hem nu wel duidelijk is, dat deze regeling tot op zekere hoogte wel in een behoefte voorziet en zij voor de middenstand ook van belang kan zijn. Als het zo is, dat men bij de credietverlening de uiterste voorzichtigheid betracht, dan heeft hij wel vertrouwen in de zaak. De heer Hondema zegt, dat, indien de raad tot toetreding besluit, het aanbeveling verdient, dat een schrijven van Burgemeester en Wethou ders aan de plaatselijke winkeliers uitgaat, waarin een uiteenzetting wordt gegeven en aangedrongen wordt op aansluiting bij het credietbemidde- lingsinstituut Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel beslo ten. 4'roorstel tot wijziging van de Bezoldigingsverordening Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 5Ontslagaanvrage van J.de Haan als onderwijzer aan de openbare lagere school te Grouw. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 6Voordracht ter benoeming van een onderwijzer aan de openbare lagere school te Grouw(vacature J.de Haan). De enige op de voordracht geplaatste sollicitant, de heer D.V/.H. Nobbe, onderwijzer te Amsterdam, wordt met 12 stemmen benoemd. 1 stem is blanco. 7Aanvrage om tegemoetkoming in de reiskosten ex artikel 13 der Lager- onderwijswet 1920 van E.Nieuwenhuis te Roordahuizum. Na een opmerking van de heer Miedema, verband houdende met het door de Directeur van de Sociale Dienst uitgebrachte rapport, wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel besloten. 8Voorstel tot wijziging van de verordening op de heffing van bruggeld Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 9.Adres van de Nationale Raad voor het Onderling Uitvaartwezen inzake afschaffing van het klassenstelsel op de algemene begraafplaatsen. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten, 10Voorstel tot splitsing van de openbare lagere school te Grouw De heer Van den Berg heeft waardering voor het voorstel, omdat de voorgenomen splitsing van de school het onderwijs te Grouw ten goede zal komenSpreker vraagt of de oude school aan de Parkstraat zonder veel kosten in gebruik kan worden genomen en of er een woning voor het hoofd dier school is. De Voorzitter antwoordtdat er wel enige voorzieningen in de school aan de Parkstraat moeten worden getroffen, doch slechts op beperkte schaal. 5 lokalen moeten voor het onderwijs worden bestemd, de overige 3 lokalen kunnen gebruikt worden voor het avondnijverheidsonderwijsde tapijtknoperij en cursuswerk. Deze school kan tijdelijk wel als lagere school worden gebruiktmaar het ligt toch in de bedoeling in de toekomst een nieuwe school te stichten. Een moeilijkheid is nog om een woning voor het nieuwe hoofd te vinden. Het college hoopt, dat daarin te zijner tijd ook kan worden voorzien. De woning van de heer Scheffer komt ook beschikbae -De-

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 9