Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel. No. 91. Onderwerp Raadsvergadering. Grouw, 22 januari 1959. Ik roep u op tot een openbare vergadering van de raad op donderdag 29 januari a.s. des avonds te 7.50 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, R.Walda Agenda. 1.Notulen. De notulen van de vergadering van 30 december j.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2.Ingekomen stukken. a.Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 11 december j.l., no. 10, tot het aangaan van een geldlening, groot f.46000.-, met de N.V.Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's-Gravenhage. b.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 11 december j.l., no. 27, tot verkoop van twee perceeltjes grond aan de N.V. Bouw- en Aannemersbedrijf Gebr. de Jong te Grouw. c.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 11 december j.l., no. 23, tot het aangaan van een rekening-courantovereenkomst met de N.V.Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's-Gravenhage. d.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 11 december j.l., no. 6, tot toekenning van een beloning voor het bezit van de Friese akte aan onderwijzers. e.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 11 december j.l., no. 29, tot aankoop van een woning met erf van M.Kuipers te Sneek. f.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 11 december j.l., no. 31, tot het aangaan van een geldlening, groot f.21000.- met S.Postma te Grouw. g.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 11 december j.l., no. 7c, tot het aangaan van een geldlening, groot f.7500.-, met de Stichting Nutsspaarbank te Grouw. h.Idem houdende mededeling van ontvangst van het afschrift van het raadsbesluit dd. 11 december j.l., no. 4, tot vaststelling van een ontgrondingsverordening. i.Bericht van de minister van binnenlandse zaken, bezitsvorming en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, houdende mededeling, dat het raadsbesluit dd. 30 oktober j.l., no. 17, tot vaststelling van een verordening op de heffing van leges ter secretarie door de Kroon is goedgekeurd.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1959 | | pagina 1