Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel. No. 389. Ond Raadsvergadering. Grouw, 27 februari 1959. Ik roep u op tot een openbare vergadering van de raad op vrijdag 6 maart a.s. des avonds te 7.30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, R.Walda Agenda 1.Notulen. De notulen van de vergadering van 29 januari j.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2.Ingekomen stukken. a.Bericht van gedeputeerde staten, houdende bedeling, dat geen be zwaar bestaat tegen het raadsbesluit dd. 30 oktober j.l., no. 25, tot wijziging der Bezoldigingsverordening 1955. b.Idem, dat geen bezwaar bestaat tegen het raadsbesluit dd. 30 okto ber j.l., no. 23, betreffende invoering van werkclassificatie en prestatiebeloning voor de gemeentelijke werk- en vaklieden. c.Idem, dat geen bezwaar bestaat tegen het raadsbesluit dd. 30 okto ber j.l., no. 20, tot wijziging van de Bezoldigingsverordening 1955 d.Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raads besluit dd. 11 december j.l. tot wijziging der begroting, dienst jaar 1958. e.Bericht van de minister van binnenlandse zaken, bezitsvorming en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, houdende mededeling, dat het raadsbesluit dd. 30 oktober j.l., no. 18, tot vaststelling van een nieuwe verordening op de heffing van reinigingsrechten door de kroon is goedgekeurd. f.Idem, dat het raadsbesluit dd. 11 december j.l., no. 7b, tot vast stelling van een verordening op de heffing van steigergeld door de kroon is goedgekeurd. g.Bericht van gedeputeerde staten houdende goedkeuring van het raads besluit dd. 21 juli j.l., no. 20a tot parti*êle herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen voor het dorp Warga. h.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 29 januari j.l., no. 3, tot verkoop van een onbewoonbaar verklaarde woning aan G.J. de Vries te Grouw. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1959 | | pagina 1