Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel. No. 814. Ond: Raadsvergadering Grouw, 22 april 1959. Ik roep u op tot een openbare vergadering van de raad op woensdag 29 april a.s,, des avonds te 7.30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, R.Walda Agenda. 1.Notulen De notulen van de vergadering van 6 maart j.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2.Ingekomen stukken. a.Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van de ge meentebegroting en de begroting van het grondbedrijf met bijbe horende wijzigingen, alle dienstjaar 1958. b.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 6 maart j1 no. 9, tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Ziekte kostenvoorziening Ambtenaren. c.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 6 maart j.l., no. 8, tot wijziging van de bouwverordening. d.Idem houdende mededeling, dat geen bezwaar bestaat tegen het raadsbesluit dd. 29 januari j.l., no. 5b tot wijziging van de kindertoelageverordening. e.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 6 maart j.l., no. 21, tot het aangaan van een geldlening, groot f.144000.-, met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten te 1s-Gravenhage f.Bericht van de minister van binnenlandse zaken, bezitsvorming en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, inhoudende dat de bij raadsbesluit van 11 december 1958, no. 22, vastgestelde verordening op de heffing van keurloon voor vee en vlees door de kroon is goedgekeurd. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. 3.Voorstel tot het aangaan van twee geldleningen, elk nominaal groot f.51500.-, met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten te s-Gravenhage 4.Voorstel tot verkoop van een perceel bouwterrein aan Mr. T.M.Hal- be rtsma c.s. te Leeuwarden. 5.Voorstel tot verhuur van een perceeltje grond aan J.Hajjn te Grouw 6.Voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling inzake de keuringsdienst voor vee en vlees. 7.Machtiging tot het aangaan van kasgeldleningen voor het tweede kwartaal 1959. - 8. -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1959 | | pagina 1