No. 1218. Ond. Raadsvergadering Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel Grouw, 8 Juni 1959. Ik roep u op tot een openbare vergadering van de raad op vrijdag 12 juni a.s. des avonds te 7.30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, R.Ralda Agenda, 1. Notulen. De notulen van de vergadering van 29 april j.l. zijn in af- aruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Ingekomen stukken. a.Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 29 april j.l., no. 3a, tot het aangaan van een geldlening met cie u.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten te s-Gravenhage, groot f.51500.-. b.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 29 april j.l. no. 3b, tot het aangaan van een geldlening met de N.V. Bank v°°r -Nederlandse Gebeenten te 's-Gravenhage, eveneens groot ï- 500 cIdem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 29 april j.l. no. 7, inzake machtiging tot het aangaan van kasgeldleningen voor het tweede kwartaal 1959. d.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 29 april j.l. no. 17, tot onttrekking aan het openbaar verkeer van een kade- gedeelte te Grouw. eIdem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 29 april j.l. no. 8, tot onderhandse aanbesteding van de verbetering van het gymnastieklokaal te Roordahuizum. f.Idem houdende goedkeuring van diverse begrotingswijzigingen dienstjaar 1959. g.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 11 december £.1., no. 28, tot verhuur van een gedeelte kade aan B.H. Braam te Grouw. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. G 3. Voorstel tot het verbeteren van de steiger in de Grou nabij de Kade 4. Voorstel tot het verstrekken van een voorschot uit de gemeentekas aan de woningbouwvereniging "Idaarderadeel". 5. Voorstel tot het aangaan van een geldlening, groot f.3000.- met de otichtmg tutsspaarbank te Grouw. - 6. -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1959 | | pagina 1