Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel No. 1512. Ond. Raadsvergadering Grouw, 9 Juli 1959* Ik roep u op tot een openbare vergadering van de raad op dinsdag 14 juli a.s., des avonds te 7t uur. De burgemeester, A g e n d 1.Notulen. De notulen van de vergadering van 12 juni j.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2.Ingekomen stukken. a.Bericht van gedeputeerde staten, houdende verdaging van de be slissing omtrent het raadsbesluit dd. 6 maart j.l., no. 11,tot verkoop van grond aan G.Zondervan te Warga. b.Idem houdende goedkeuring van de raadsbesluiten dd. 6 maart j.l., no. 18 en 29 april j.l., no. 12, tot aankoop van gronden ten oosten van de Hilleburen te Warga. c.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 29 april j.l., no. 5, tot verhuur van een perceeltje grond aan J.Ham te Grouw. d.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 29 april j.l. tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de keuringsdienst van vee en vlees. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. 3.Aanvrage om ontslag van mejW.Meinsma als onderwijzeres aan de Hjerre Gjerritsskoalle te Grouw. 4.Benoeming van een onderwijzer aan de Carel van Aoordaschool te Grouw (vacature S.H.Kiestra) 5.Benoeming van een onderwijzer aan de Carel van Roordaschool te Grouw (10e leerkracht). 6.Benoeming van een lid der adviescommissie voor de distributie van woongelegenheid te Warga (vacature H.Langhout). 7.Adres van C.Jellema te Roordahuizum inzake bemiddeling bij het plaatsen van advertenties. 8.Voorstel tot het aanbrengen van. een slijtlaag met bijkomend werk op de weg Hondsdijk-Wartena. 9.Voorstel tot het bouwrijp maken van gronden oostelijk van de Hilleburen te Warga. - 10. -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1959 | | pagina 1