s a/a AAc-w Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel No. 1834. Ond Raadsvergadering Grouw, 18 augustus 1959' Ik roep u op tot een openbare vergadering van de raad op maandag 24 augustus a.s. des avonds te 7.30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, AGENDA. 1.Notulen. De notulen van de vergadering van 14 juli j.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2.Ingekomen stukken. a.Bericht van gedeputeerde staten houdende goedkeuring van het raads besluit dd. 12 juni j1no. 5» tot het aangaan van een geldle- ninS? groot f.3000.-, met de Stichting Nutsspaarbank te Grouw. b.idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd.12 juni j.l., no._4, tot het verstrekken van een voorschot, groot f.3000.- aan de woningbouwvereniging "Idaarderadeel" cIdem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 11 december j.l., no. 5» tot partiele wijziging van het uitbreidingsplan in hoofd zaak (perceel ten zuiden van de grasdrogerij te Idaard). d.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 12 juni j.l., no. 14, tot onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de steeg ten zuiden van het graanbedrijf te Grouw. eIdem houdende goedkeuring'- van het raadsbesluit dd. 12 juni j.l., no. 19, tot verkoop van een perceel bouwterrein aan J.Wapstra te Grouw. f.Idem betreffende het onthouden van goedkeuring aan het raadsbe sluit dd6 maart j.l. no. 11, tot verkoop van een perceel grond aan G.Zondervan te 'arga. g.Idem houdende mededeling, dat geen bezwaar bestaat tegen het raads besluit do., 29 januari j.l., no. tot het van overeenkomstige toepassing verklaren op het gemeentepersoneel van de rijksregeling inzake uitbetaling van huurcompensatie 11a 1 januari 1959. h.Idem houdende mededeling, dat geen bezwaar bestaat tegen het raads besluit da. 12 juni j.l., no. 7, tot vaststelling van een verorde ning tot het toekennen van een duurtetoeslag over 1959 aan het gemeentepersoneel. i.Idem houdende mededeling, dat geen bezwaar bestaat tegen het raads besluit dd. 12 juni j.l., no. 6, tot wijziging van het Algemeen .ambtenarenreglement (jubileumgratificaties). j.Adres van J.Terpstra en 3 anderen te ••'arga, houdende mededeling dat zij hun functie van leden der adviescommissie inzake de distributie van woongelegenheid, aldaar, neerleggen. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. - 3. -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1959 | | pagina 1