Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel No. 2824. Ond Raadsvergadering. Grouw, 20 november 1959. Ik roep u op tot een openbare vergadering van de raad op vrijdag 27 november a.s. des avonds te 7.30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, ff''- Agenda 1 Notulen De notulen van de vergadering van 9 oktober j.l. zijn in af druk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Ingekomen stukken. a.Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 9 oktober j.l., no. 9, tot aankoop van een per ceeltje grond van W.B.van der Meer te Grouw. b.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 9 oktober j.l., no. 4, tot verkoop van een perceel bouwterrein aan de N.V,Bouw en Aannemersbedrijf Gebr. de Jong te Grouw. c.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 9 oktober j.l., no. 7, tot aankoop van een woning van M.Kuipers te Sneek. d.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 9 oktober j.l., no. 14, inzake machtiging tot het aangaan van kasgeldleningen voor het vierde kwartaal 1959. e.Idem houdende goedkeuring van de gemeentebegroting en de begroting van het grondbedrijf, dienstjaar 1959. f.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 6 maart j.l., no. 19? tot vaststelling van een uitbreidingsplan in onderdelen voor het recreatiegebied nabij Grouw, behoudens voor zover het strekt tot vaststelling van: 1.de ten oosten van het hart van de Wijde Galle geprojecteerde bestemmingen 2.de artikelen 1, 5 en 6 der bebouwingsvoorschriften, voor zover betrekking hebbend op tenthuisjes en caravans; 3.de woorden "of kiosken" in artikel 11 der bebouwingsvoorschriften, waaraan goedkeuring is onthouden. g.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 9 oktober j.l., no. 5, tot het ruilen van grond met H.B.Halbertsma te Grouw. h.Idem houdende verdaging van het raadsbesluit dd. 24 augustus j.l. no. 7, tot het waarborgen van de rente en aflossing van een door de Vereniging Dorpsgebouw te Warga te sluiten geldlening, groot f.20000.-. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1959 | | pagina 1