Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel No. 3109. Ond. Raadsvergadering Grouw, 23 december 1959. Ik roep u op tot een openbare vergadering van de raad op woensdag 30 december a.s. des avonds te 7*30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, Agenda 1.Notulen. De notulen van de vergadering van 27 november J.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2.Ingekomen stukken. a.Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 27 november J.l., no. 9, tot het aangaan van een geldlening, groot f.82000.-, met de N.V.Bank voor Nederlandse Gemeenten. Voorgesteld wordt dit stuk voor kennisgeving aan te nemen. 3»Voorstel tot het verbinden van nadere voorwaarden aan het raads besluit van 24 augustus J.l., no. 7» tot het garanderen van een door de vereniging Dorpsgebouw te Warga te sluiten geldlening. 4.Voorstel tot onttrekking aan het openbaar verkeer van een ge deelte van de Zuiderkade en tot verkoop daarvan aan de Halbertsma's Fabrieken voor Houtbewerking N.V. te Grouw. 5.Aanvrage om subsidie uit de gemeentekas van de Nederlandse Ama teur Toneel Unie en het Werkverband Katholiek Amateurtoneel. 6.Aanvrage om subsidie uit de gemeentekas van de Rijkspolitiekapel te s-Gravenhage. 7.Aanvrage om subsidie uit de gemeentekas van het bestuur der Matig heids-Missie onder Militairen te Venlo. 8.Voorstel tot het verlenen van een subsidie uit de gemeentekas ten behoeve van de in de gemeente gevestigde zangkoren. 9.Voorstel tot aansluiting van de gemeente bij het Nederlands Normalisatie-Instituut.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1959 | | pagina 1