GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No147 Ond. Raadsvergadering. Aan de leden -van de raad der gemeente Idaarderadeel. Grouw, 16 januari 1963. Ik roep u op tot een openbare vergadering van de raad op woensdag 23 januari a.s. des namiddags te 1.30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, IC. J.Vri jling Agenda. 1.Notulen. De notulen van de vergadering van 29 november 3.1. zi^n xn afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2Ingekomen stukken a.'BGi*ich."u va,n gedeputeerde s*ta*ten houdende goedkeuring van hex raadsbesluit dd. 23 oktober j.l., no. 13, tot verkoop van een perceel bouwterrein aan de woningbouwvereniging "Idaarderadeel!1 b.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 23 oktober j.l., no. 28, tot aankoop van een hoekje grond van mevrouw de weduwe H.S.Kooistra te Wartena; c.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 23 oktober j.l.no. 15, tot verstrekking van een beplantingsvoorschot aan de woningbouwvereniging "Idaarderadeel"; d.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 23 oktober j.l., no. 9, tot verkoop van een strook grond aan J.Schulp te Grouw e.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 23 oktober j.l., no. 20, tot aan- en verkoop van een woning van mej. A.de Jong te Warga; f.Bericht van de minister van binnenlandse zaken betreffende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 7 augustus j.l., no. 9, tot wijziging van do verordening op de heffing van rioolbe lasting; - g. -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1963 | | pagina 1