EENTE IDAARDERADEEL GROUV/ No. 500. Ond. Raadsvergadering. Grouw, 21 februari 1963. Ik roep u op tot een openbare vergadering van de raad op donderdag 28 februari a.s. des avonds te 7.30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, K. J.Vrijling Agenda. 1Notulen. De notulen van de vergadering van 23 januari j.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2Ingekomen stukken. a.Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van hot raadsbesluit dd. 23 januari j.l., no. 6, inzake machtiging tot het aangaan van kasgeldleningen. b.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 29 november j.l., no. 13, tot verkoop van een perceeltje grond aan de provincie Friesland. c.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 23 oktober j.l., no. 3, tot garantie van een kasgeldlening van de C ent ral t. Bibliotheekdienst voor Friesland te Leeuwarden. d.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 29 november j.l., no. 4, tot uitgifte in erfpacht van een strook grond aan D.Boekema Jr. te V/artena. e.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 23 oktober j.l., no. 8, tot verkoop van een perceel bouwterrein aan S. Boerstra te Leeuwarden. f.Idem houdende vaststelling van de gemeenterekening en de rekeni van het grondbedrijf over het dienstjaar 1958. g. Idem houdende mededeling, dat geen bezwaar bestaat tegen het raadsbesluit dd. 23 januari j.l., no. 5, tot wijziging van de Algemene Kinderbijslagregeling. h.Idem houdende mededeling, dat geen bezwaar bestaat tegen het raadsbesluit dd. 29 november j.l., no. 10, tot het verstrekken van een uitkering-ineens over 1962 aan het gemeentepersoneel. i.Afschrift van het besluit van 20 december j.l. van de voorzittc van het centraal stembureau, waarbij mevrouw J.Spijkstra-ITijdaa te Roordahuizum is benoemd verklaard tot lid van de gemeente raad. - j. - Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1963 | | pagina 1