GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel. Grouw, 21 maart 1963. No. 771. Ond. Raadsvergadering. Ik roep u op tot een openbare vergadering van de raad op donderdag 28 maart a.s. des avonds te 7.30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, K.J. Vrijling Agenda. 1Notulen. De notulen van de vergadering van 28 februari j.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Ingekomen stukken. a.Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 23 januari j.l.* no. 4, tot verkoop van een strook grond aan J.Wapstra te Grouw. b.Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 7 augustus j.l., no. 21, tot het van overeen komstige toepassing verklaren van het Verplaatsingskostenbe- sluit op het gemeentepersoneel. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. 3. Voorstel tot partiële herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen voor de kern Wartena (recreatieoord). 4. Voorstel tot verkoop van een perceel bouwterrein te Grouw aan J.Hoekstra en C.Hiemstra te Leeuwarden. 5. Voorstel tot verkoop van "bouwterrein te Grouw en Wartena aan de woningbouwvereniging "Idaarderadeel" te Grouw. 6. Voorstel tot het verstrekken van voorschotten en bijdragen aan de woningbouwvereniging "Idaarderadeel" en tot het aanvragen en aanvaarden van voorschotten en bijdragen uit 's rijks kas ten behoeve van de bouw van woningwetwoningen. - 7. -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1963 | | pagina 1